ما خبر خوبی برای همه کاربران WebShe داریم! ما به سختی کار کرده ایم تا با بهینه سازی تجربه کاربر، داشبورد جدیدی را به ارمغان بیاوریم و از نتیجه بسیار افتخار می کنیم! در اینجا یک مرور کلی به شما می دهد تا بتوانید از ویژگی های بسیاری از آن استفاده کنید.