سال نو یک تازه تازه پر از فرصت ها، پتانسیل و چشم انداز است. برای کسب و کار، این فرصتی است که از دانش سال گذشته به دست آمده برای بهبود و تکامل بیشتر در جهت مثبت استفاده شود. اغلب آسان است برای تعیین اهداف سال، اما برای به دست آوردن بهترین ابزار برای رسیدن به آنها دشوار است. اگر رشد تجارت آنلاین شما یکی از اهداف شما باشد، بیشتر از POWr نگاه نکنید.